Integritetspolicy och cookies

– så här behandlar BabyNaps dina personuppgifter

BabyNaps AB:s (”BabyNaps”) behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att BabyNaps skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.Denna integritetspolicy beskriver hur BabyNaps behandlar dina personuppgifter när du använder appen BabyNaps (”Appen”).

Vem ansvarar för dina och ditt barns personuppgifter?

BabyNaps AB, org.nr. 559294-7401, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter inom ramen för appen BabyNaps och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får BabyNaps dina och ditt barns personuppgifter?

BabyNaps samlar in personuppgifter som du lämnar till oss, eller som vi inhämtar, när du använder Appen.

Vilka personuppgifter och vilken information behandlas?

Appen kräver inte att du som användare skapar ett konto eller loggar in i Appen på annat sätt. BabyNaps behandlar därför inga personuppgifter om dig som användare (som till exempel namn och mejladress).När du använder Appen anger du ditt barns födelsedatum (YYYY-MM-DD) och ditt barns namn eller smeknamn. Du har också möjlighet att ange information om ditt barns sömnrutiner.

BabyNaps samlar inte in några personuppgifter eller någon användardata när du inte använder Appen. BabyNaps behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla en fungerande tjänst och App.

Information som inte utgör personuppgifter

Om du väljer att lägga till en bild på ditt barn i Appen kommer inte BabyNaps att behandla den personuppgiften. Bilden omfattas inte av dataskyddsförordningen, utan är endast till för ditt privata bruk. BabyNaps har inte heller tillgång eller behörighet till din bild.

Du har möjlighet att dela ditt barns sömnschema med dina nära och kära. Du delar endast tiderna från ditt barns sömnschema, och BabyNaps behandlar inga personuppgifter om dig eller ditt barn i samband med detta.

När du använder Appen samlar BabyNaps in statistik om hur du som användare använder Appen, så kallad användardata, för att kunna utveckla våra tjänster och förbättra din upplevelse. Din användardata är anonymiserad, vilket innebär att BabyNaps, eller någon annan aktör, inte kan härleda användardatan till dig som person. Eftersom din användardata är anonymiserad utgör den ingen personuppgift och omfattas inte av dataskyddsförordningen. Den anonymierade användardata som samlas in är användarens kön och åldersspann, operativsystem som används, och vilket land användare befinner sig i. Användardatan sparas i Google Firebase.

Varför behandlar BabyNaps uppgifter om dig och ditt barn?

Dina och ditt barns personuppgifter behandlas av BabyNaps för följande ändamål och med stöd av angiven rättslig grund.

Personuppgift: Barnets födelsedatum/namn/smeknamn
Ändamål: För att kunna erbjuda dig som användare ett sömnschema till ditt barn baserat på statistik
Rättslig grund: Samtycke

Personuppgift: Uppgifter om ditt barns sömn som du själv lägger in i Appen
Ändamål: För att kunna erbjuda dig ett ännu mer anpassat och personligt sömnschema till ditt barn
Rättslig grund: Samtycke

När har BabyNaps rätt att behandla dina och ditt barns personuppgifter?

För att BabyNaps ska ha rätt att behandla ditt barns födelsedata, namn/smeknamn och uppgifter om ditt barns sömn behöver du som vårdnadshavare samtycka till sådan personuppgiftsbehandling. Du lämnar ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen i Appen. Du har alltid rätt att återkalla ditt lämnade samtycke. Läs mer under avsnittet “Vad har du för rättigheter?”. BabyNaps kan även behöva behandla dina och/eller ditt barns personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina och ditt barns personuppgifter?

All information och alla personuppgifter som du lägger in i Appen sparas och behandlas endast lokalt på din mobiltelefon. BabyNaps har ingen tillgång eller behörighet till dina personuppgifter och din information som du lägger in i Appen och som sparas lokalt. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land

BabyNaps överför som huvudregel inte dina och ditt barns personuppgifter till länder utanför EU/EES (tredje land).

Hur länge sparar BabyNaps dina och ditt barns personuppgifter?

BabyNaps sparar bara dina och ditt barns personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall. När du raderar Appen kommer personuppgifterna och informationen i övrigt som är sparad lokalt på din enhet att raderas.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig och ditt barn. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina och/eller ditt barns personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Du kan också under vissa förutsättningar invända mot BabyNaps behandling av dina och/eller ditt barns personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina och/eller ditt barns personuppgifter. Du har i vissa fall rätt att få dina och/eller ditt barns personuppgifter som du har lämnat till BabyNaps överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
BabyNaps AB
Krakevägen 2
531 99 Lidköping

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas personuppgifterna?

BabyNaps arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina och ditt barns personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

BabyNaps gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig i Appen.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina och ditt barns personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

BabyNaps AB
Krakevägen 2
531 99 Lidköping
support@babynapsapp.com

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 10 december 2020.

© 2021 BabyNaps

SE